sut mae'n gweithio

sut mae'n gweithio

sut mae’n gweithio

Efallai y bydd y syniad o faethu wedi gwneud i chi feddwl sut beth yw bywyd bob dydd i deuluoedd maeth. Ar bob cam o’r broses, mae maethu yn Sir Gaerfyrddin yn fwy cysylltiedig nag y byddech chi’n ei feddwl.

Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol i’n holl ofalwyr maeth, a’u teuluoedd, pryd bynnag y bydd eu hangen arnyn nhw. Rydyn ni ar gael dros y ffôn, drwy neges destun, e-bost – pryd bynnag rydych chi ein hangen ni.

Two young girls making omelette

gwell gyda’n gilydd

Mae Maethu Cymru Sir Gaerfyrddin yma i’ch cefnogi chi, y plant sydd yn ein gofal, eu teuluoedd maeth a’r gweithwyr proffesiynol medrus sy’n gweithio gyda ni bob dydd.

Dim ond oherwydd bod pob Awdurdod Lleol ar draws Cymru yn gweithio fel un tîm mawr rydyn ni’n gallu cynnig gymaint o gefnogaeth. Ac oherwydd ein bod ni’n sefydliad nid-er-elw, mae popeth yn mynd yn ôl i’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu, er mwyn ein gwneud ni’n well yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

Children playing with water in garden

beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Dydyn ni ddim yn asiantaeth faethu arferol. Mae gan Maethu Cymru 22 o dimau maethu ymroddedig mewn Awdurdodau Lleol ar draws Cymru, gan gynnwys ein tîm ni yma yn Sir Gaerfyrddin.

Mae’r pwyslais lleol hwn yn golygu ein bod wedi ymrwymo i Sir Gaerfyrddin. Rydyn ni eisiau i blant yn Sir Gaerfyrddin aros yn eu cymunedau lleol a chadw eu cefndiroedd diwylliannol a’u cysylltiadau pwysig. Mae pob plentyn, wedi’r cyfan, yn haeddu’r cyfle i berthyn.

Y ffocws ar y gymuned yw’r hyn sy’n ein gwneud ni’n wahanol. Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod plant yn aros yn yr ardal lle cawson nhw eu magu. Rydyn ni eisiau iddyn nhw deimlo’n gartrefol mewn lle cyfarwydd.

 

dysgwch fwy amdanom ni a phopeth rydyn ni’n ei wneud:

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Gaerfyrddin yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.