ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o faethu

Mae yna wahanol fathau o ofal maeth, ond mae pob un yn rhannu’r un gwerthoedd craidd: darparu cartref diogel a sefydlog lle gall plant dyfu. Lle i fyw, dysgu, chwerthin a theimlo eu bod yn cael eu caru.

Mae maethu yn gallu bod am gyfnod byr neu gall fod yn fwy hirdymor. Does dim dau blentyn yr un fath, a dydy’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw ddim yr un fath chwaith. Dydy’r teulu maeth arferol ddim yn bodoli.

gofal maeth tymor byr

An adult woman and two young girls are taking a walk together.

Mae gofal maeth tymor byr yn gallu golygu unrhyw beth rhwng awr neu ddiwrnod, hyd at fis, neu hyd yn oed flwyddyn! Mae’r math hwn o drefniant yn bodoli ar gyfer pan fydd cynlluniau’n dal i gael eu hystyried.

Fel gofalwr maeth tymor byr, byddwch chi’n gweithio gyda ni wrth i ni sicrhau’r ‘tymor hir’, sydd weithiau’n cael ei alw’n sefydlogrwydd. Bydd hyn yn golygu bod yno bob amser i blentyn pan fydd eich angen chi arno, a’i helpu i symud ymlaen hefyd pan fydd hi’n amser.

Two little girls and an adult woman are working on a puzzle

Dydy arhosiad byr ddim yn llai pwysig. Mae pob un cam ar y daith yn cyfrif, a dyma’r cam cyntaf yn aml. Mae’n gam i’r cyfeiriad iawn, a dyna beth sy’n bwysig i bob plentyn yn ein gofal.

gofal maeth tymor hir

Closeup of young boys legs playing hopscotch

Mae gofal maeth tymor hir yn darparu teulu a chartref newydd i blant sydd ddim yn gallu byw gartref.

 

Young boy and adult having fun outdoors with child over adults shoulder

Mae’n golygu cysylltu’r plentyn maeth iawn â’r gofalwr iawn am gyhyd ag y bydd eich angen chi arno. Mae gofal maeth tymor hir yn cynnig amgylchedd sefydlog i blentyn ei alw’n gartref. Teulu maeth am oes.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae maethu tymor byr a thymor hir yn gallu cynnwys gwahanol fathau o ofal maeth, fel mathau sydd angen math penodol o gymeradwyaeth:

A picnic with an adult and two children

seibiant byr

Mae seibiant byr yn galluogi plant i gael rhywfaint o amser oddi wrth eu teulu – amser i anadlu. Wedi’r cyfan, mae pob un ohonon ni angen seibiant o bryd i’w gilydd. Mae’n gallu golygu cael plentyn dros nos, yn ystod y dydd neu ar y penwythnos.

Mae’r seibiant hwn, sydd weithiau’n cael ei alw’n ‘ofal cymorth’, yn aml yn cael ei drefnu ymlaen llaw ac mae’n rhoi profiadau a chyfleoedd newydd i blant. Drwy gynnig seibiant byr i blentyn, gallwch chi fod yn rhan o’i deulu estynedig a gwneud byd o wahaniaeth yn ystod ei amser i ffwrdd.

Adult helping young boy with homework sitting at table

rhiant a phlentyn

Mae lleoliadau i rieni a phlant yn eich galluogi chi i rannu eich profiad chi o fagu plant gyda rhiant sydd angen arweiniad a chefnogaeth ychwanegol mewn amgylchedd sefydlog. Mae’n ymwneud â helpu rhieni i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i ofalu am eu plentyn ar eu pen eu hunain.

At the beach, a young girl has a great time

gofal therapiwtig

Weithiau gall fod angen math gwahanol o ofal ar blant sydd ag anghenion mwy cymhleth. Dyna beth yw rôl lleoliadau therapiwtig. Mae gofalwyr therapiwtig a’u plant yn cael cefnogaeth ychwanegol i ddarparu ar gyfer eu hamgylchiadau unigryw.

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Gaerfyrddin yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.