pam maethu gyda ni?

pam ein dewis ni?

pam ein dewis ni?

Ym Maethu Cymru Sir Gaerfyrddin, rydyn ni’n ein gosod ein hunain ar wahân i asiantaethau maethu eraill. Sut? Ni yw’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Felly, pam ein dewis ni? Pobl sy’n bwysig i ni, dim elw. Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda gofalwyr maeth i greu dyfodol gwell i blant, ac rydyn ni’n sefydliad nid-er-elw – gyda’r holl gyllid rydyn ni’n ei gael yn mynd tuag at wella ein gwasanaeth. Ein nod yw sicrhau bod plant yn aros yn eu hardal leol, er mwyn iddyn nhw allu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Dydy hyn ddim yn rhywbeth y mae pob asiantaeth yn gallu ei addo.

Adult and young boy blowing dandelion together in woods

ein cenhadaeth

Mae yna blant ar draws Sir Gaerfyrddin sydd ein hangen ni, ac sydd eich angen chi hefyd. Mae gan bob plentyn stori wahanol, ond mae ein nod yr un fath: creu dyfodol gwell ar eu cyfer.

Two children helping their mother in kitchen

ein cefnogaeth

Ni yw eich rhwydwaith cefnogi lleol ac ymroddedig, yn darparu cymorth i chi a’r plant yn ein gofal.

Ni waeth ble bydd eich taith faethu yn mynd â chi, byddwn ni yno i’ch arwain chi bob cam o’r ffordd. O gynnig cyngor a hyfforddiant i rannu ein harbenigedd, rydyn ni wrth law i helpu.

Adult helping young boy with homework in kitchen

ein ffyrdd o weithio

Rydyn ni’n gweithio fel tîm i wneud ein gorau glas dros bob plentyn lleol sydd ein hangen ni, a’u teuluoedd maeth. Mae cysylltu a chydweithio wedi’u gwreiddio ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud.

Dydyn ni ddim yn sefydliad pell. Rydyn ni’n rhan o’ch cymuned, a dyna sut rydyn ni’n gweithio.

Mae pob plentyn yn wahanol, yn union fel ein gofalwyr maeth. Rydyn ni’n ymdrechu i’w helpu i wneud y gorau y gallan nhw drwy ddefnyddio eu sgiliau presennol a chefnogi eu twf a’u datblygiad.

Happy senior man smiling with young boy on shoulders

eich dewis

Mae ein gweithwyr yn poeni ac eisiau gwneud gwahaniaeth i blant sy’n byw yn y gymuned. Drwy ddewis Maethu Cymru Sir Gaerfyrddin, rydych chi’n dewis gweithio ochr yn ochr ag unigolion hyfforddedig sydd wedi ymrwymo i ddod o hyd i gartrefi diogel i blant a phobl ifanc yma yn ein hardal leol.

I gymryd eich cam cyntaf tuag at greu dyfodol mwy disglair i blant lleol, cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch heddiw

  • Cyngor Sir Gaerfyrddin yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.